Dagplejens pædagogiske læreplan

Dagplejens særkende er, at arbejdet udøves i eget hjem og børnenes læringsmiljø er dels i dagplejerens hjem samt i legestuegruppen.

Dagplejerens opgaver er i dag - i et tæt samarbejde med og under vejledning af dagplejepædagogerne - at skabe betingelser for barnets læring. At skabe læringsmiljøer, hvor der ikke kun er fokus på de seks læreplanstemaer, men også fokus på det, som børn selv er optaget af.

Læring finder sted utallige steder - i børns leg, i samspillet med dagplejeren, gennem omsorg og nærhed for børnene og meget andet. Med den særlige opmærksomhed på børns læring er vi med til at sikre, at alle børn styrkes i de kompetencer de er i besiddelse af.

Barnet understøttes i sin udvikling og får hjælp såfremt de har brug for særlig opmærksomhed, det kunne være motorisk, sprogligt med mere. Der skal være dokumentation af de indsatsområder der arbejdes med. Endvidere evalueres de pædagogiske læreplaner årligt.

Du kan læse Dagplejens pædagogiske læreplan her

 

Dagplejen pædagogiske læreplan (under udarbejdelse)

 • Forord

  I Dagplejen arbejder vi ud fra et børnesyn hvor den tætte relation, den lille enhed og tiden til at være barn i det hjemlige miljø er i centrum.

  Vi værner om alle børns ret til at lege, øve, lære og udvikle sig i forskelligt tempo. Barnet har brug for at få passende udfordringer i forhold til alder og udvikling (NUZO)

  Vi støtter op om børns dannelse, så børnene får erfaringer ved at forholde sig prøvende, kritiske og nysgerrig til verden omkring sig og dermed udvikler livsduelighed.

  Det at være barn har en værdi i sig selv, og derfor lægger vi vægt på demokrati, vi lægger vægt på at barnet føler sig set, hørt og forstået og møder altid barnet med den anerkendende og narrative tilgang i vores pædagogiske praksis.

 • Pædagogiske læringsmiljøer

  Det pædagogiske læringsmiljø i dagplejen, skal være tilstede hele dagen, ude som inde, – fra børn træder ind i dagplejehjemmet til de går ud gennem havelågen igen. De daglige pædagogiske rutiner vægtes som et vigtigt læringsmiljø. På ture ud af huset inddrages naturen.

  De muligheder vi har i lokalsamfundet betragtes som naturlige miljøer, der udvikler børns dannelse og læring. De pædagogiske læringsmiljøer tager altid udgangspunkt i børneperspektivet og skal give alle børn muligheder for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

  De 8 samspilstemaer fra ICDP bruges til at understøtte dette. Dagplejeren rammesætter og planlægger så alle får deltagelsesmuligheder, hvor læringsmiljøet er med til at pirre deres nysgerrighed og lyst til at eksperimenterer og udforske.

  Det er vigtigt at være nysgerrig og opmærksom på at afkode barnets intention med legen – og derved overveje om dagplejens position skal være ”foran” ”ved siden af” eller ”bagved” – Giv alle børn plads til at fordybe sig og eksperimenterer med det, de er optaget af.

 • Leg og læring

  Vi værner om barnets ret til at lege, øvelse og udvikle sig i forskelligt tempo (NUZO).

  Børn lærer gennem kommunikation og socialt samspil, når de bruger kroppen og alle deres sanser.

  Der tages udgangspunkt i barnets interesse (ICDP), derefter kan den voksne udvide, berige og justere legen og føre en god leg hen hvor børnene oplever nye erfaringer og dermed læring.

  Det er de voksnes ansvar, at se og skabe muligheder for leg og læring for alle børn igennem børnefællesskaber. Dette opleves hele dagen gennem voksen planlagte og spontane aktiviteter og de daglige rutiner.

 • Børn i udsatte positioner

  Børn har forskellige forudsætninger og børn i udsatte positioner, defineres som alle børn der har behov for en særlig beskyttelse og en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats, for at understøtte deres udvikling, dannelse og læring.

  Genkendelig struktur og forudsigelighed tænkes ind ved dagligdagens rutiner. Alle børn skal opleves som unikke og skal guides og støttes i at være og føle sig som en vigtig del af fællesskabet.

  Der arbejdes ud fra de 4 deltagelsesprincipper og lege og læringsmiljøet udvikles ud fra børnenes NUZO, så der skabes deltagelses muligheder for alle børn. Der gives tid og rum til, at barnet kan øve sig på det, som måtte være svært.

  Dagplejeren er rollemodel og arbejder bevidst med at møde barnet med åbenhed, varme og positive forventninger (ICDP).

  Der vægtes et udvidet og aktivt forældresamarbejde, hvor barnets hverdag italesættes med en særlig opmærksomhed på at formidle et nuanceret blik på barnet ” de grønne stjerner”

  Alle børn har værdi i sig selv og skal ses som en styrke for fællesskabet.
  børnefællesskaber.

 • Børnefællesskaber

  Dagplejeren forbereder, i løbet af dagen, børnene til de mange overgange i forbindelse med aktiviteter og rutiner.

  Alle børn skal opleve deltagelses muligheder, og deltager i fællesskaberne, når de er parate til det. I de forpligtende fælleskaber tages der altid udgangspunkt i barnets alder og formåen og dagplejeren anerkender og italesætter det enkeltes barn tilvalg og fravalg.

  Dagplejeren italesætter, guider og støtter anerkendende op om børnenes forskellige initiativer i fælleskabet og opmuntrer og italesætter når børnene hjælper hinanden.

  Dagplejerens rolle er at gå foran – ved siden af – eller bag ved barnet. JEG bliver til Mig sammen med DIG

 • Dannelse og børneperspektiv

  Dannelse er andet end høflighed, og opdragelse er kun en del af dannelse.

  Dagplejeren er opmærksom på børnenes interesse og perspektiv – og i samspillet med barnet i højere grad kigger ”med barnet” end ”på barnet”.

  Dagplejeren udvider, beriger og gør barnet nysgerrig, så legene og læringen kan udvikles / føres et andet sted hen.

  Det gøres ved at slippe kontrollen, og derved støttes der op omkring børns medbestemmelse – medansvar, forståelse og oplevelser med demokrati.

  I hverdagens lege- og læringsmiljøer tages der udgangspunkt i børnenes perspektiver, både når det gælder dagens rutinesituationer, børneinitierede situationer eller planlagte voksen aktiviteter.

  Der tilstræbes at dagplejeren både kan støtte og guide ud fra det enkelte barns behov og formåen og tænke det ind i et fælleskab.
  Derved udvikles børnenes selvstændighed, samhørighed og evnen til at indgå i forpligtende fællesskaber. Det at være barn har en værdi i sig selv.

 • Forældresamarbejde

  For at give barnet og forældrene en god og tryg opstart i dagplejen afholdes der et møde hos dagplejeren, hvor dagplejepædagogen deltager. Der kan forældrene i ro og fred fortælle om barnet og hvor der også kan italesættes og aftales forventninger i mellem alle parter.

  Vi vægter et godt forældresamarbejde, hvor forældresamarbejdet inddrages som et naturligt element. Dette nås gennem en positiv daglig dialog mellem dagplejer og forældre, hvor åbenhed og tillid i forhold til hinanden er vigtig, så der ved den daglige aflevering og afhentning, kan tales om barnets hverdag – både det der er positiv og det der er svært.

  Vores mål i dagplejen er at indholdet i den daglig dialog med forældrene – ud over at fortælle om barnets udvikling og hvilken læring der er fokus på i dagplejen også at fortælle om de små sjove øjeblikke, hvad barnet er optaget af og de værdifulde børnefællesskaber.

  Vi ønsker et samarbejde, hvor barnet er i centrum – hvor begge parter er spørgende og lyttende i forhold til barnets forskellige verdener. Dette giver forståelse og respekt for hinandens forskellige værdier og kulturer.

  Derved sikrer vi optimale betingelser for barnets trivsel, udvikling og læring, og får et indblik i hvordan forældrene gør derhjemme.

  Ved behov for råd og vejledning står dagplejeren altid til rådighed for vejledning og information i forhold til barnets trivsel og ved yderlig behov kan forældrene inviteres til et møde hvor dagplejepædagogen også deltager.