Praktiske informationer

 • Åbningstider

  Dagplejens åbningstid er mellem kl. 06.00-18.00. Dagplejerne har åbent 48 timer inden for denne tidsinterval. Som forældre kan i benytte 47 timer ugentligt af dagplejerens åbningstid.

  Fleksible åbningstider
  Dagplejerne har fleksible åbningstider, der giver mulighed for at imødekomme jeres individuelle behov for pasning.

  I kan gennem dialog med jeres dagplejer, aftale ændringer i dagplejerens faste åbningstider. Det er dagplejeren, der afgør om dette er muligt ift. de andre forældres behov for pasning og egne aftaler. Årsagen til ændringer af åbningstiderne skal, for jer som forældre, være arbejdsrelaterede.

  Åbningstiden skal ligge mellem 06.00 – 18.00. Det er fortsat sådan, at en dagplejers arbejdstid er 48 timer pr. uge. Dvs. at dagplejeren indenfor en 4 ugers periode, f.eks. kan have åbent i 49 timer i en uge, mod 47 timer i en anden uge. Som forældre kan I bruge 47 timer om ugen.

  Kommer I som forældre, i løbet af en 4 ugers periode, til at stå i en akut ændring af jeres planlagte tider, så spørg jeres dagplejer om jeres ønske kan imødekommes. Jeres samlede antal timer må dog ikke overskride 47 timer ugentligt.

  Hvis jeres dagplejer er syg, på uddannelse eller har fri, vil vi tilstræbe, at gæsteplejeren kan imødekomme jeres behov for åbningstider. Vi kan desværre ikke love jer, at det kan imødekommes i alle situationer.

  De fleksible åbningstider er kun gældende i Dagplejen og frafalder ved sampasning på institutionerne.

  Hvad skal du gøre nu?
  Hvis du får behov for at få ændret åbningstiden, koordinerer dagplejeren ønskerne fra forældrene og laver en oversigt over åbningstiderne, som vil blive synlig og tilgængelig for alle forældre. Denne oversigt (4 ugers plan) skal være kendt af alle senest 1 uge før ikrafttrædelse.

  Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkomne til at kontakte Dagplejen.

 • Ferie og lukkedage

  Alle daginstitutioner samt Dagplejen holder lukket

  • Juleaftensdag
  • Grundlovsdag

  På disse dage tilbydes ikke alternativ pasning


  Sampasning i daginstitutioner og Dagplejen

  Vejle Kommunes daginstitutioner og Dagplejen holder lukket på alle helligdage, samt på følgende dage med mulighed for sampasning i udvalgte daginstitutioner:

  • De 3 dage før påske
  • Dagen efter Kr. Himmelfarts dag
  • Mellem jul og nytår
  • Sommerferie uge 29- og 30
 • Barnets start

  Inden eller lige efter, at dit barn starter i dagplejen afholdes der et møde i dagplejerens hjem.

  Mødet har det formål dels at give forældre og barnet et indtryk af dagplejen og dels at drøfte relevante spørgsmål om barnet og den tid, der er gået forud.

  Herved håber vi at overgangen fra hjem til dagpleje vil forløbe så godt som muligt, og være opstarten til et godt samarbejde.

  Der aftales hvordan indkøringsperioden for barnet skal forløbe og hvad barnet skal medbringe.

  Denne periode giver gode muligheder for, at alle parter lærer hinanden at kende og at barnet bliver fortroligt med stedet, dagplejeren og de andre børn.

   

 • Legestue

  Alle dagplejere er tilknyttet en legestuegruppe med kolleger fra området. De mødes ugentligt i legestuen. 

  I legestuerne er der mulighed for, at børnene kan møde andre børn og indgå i et større fællesskab med børn og voksne. Dagplejerne har mulighed for fælles sparring og vidensdeling med kolleger.

  Legestuen er et rart og trygt sted, hvor der tages udgangspunkt i samværet og aktiviteterne med børnene.

  Der vil være mulighed for at inddele børnene i mindre grupper f.eks. efter alder og behov, samt med fokus på lege – og læringsmiljøer såvel ude som inde.

  Legestuen er et supplement til det enkelte dagplejehjem, hvor børnene får mulighed for andre aktiviteter og kendskab til mulige gæstedagplejere.

  Legestuen er også en god forberedelse for børns overgang fra dagpleje til børnehave.

 • Gæstedagpleje

  Når dit barns faste dagplejer er fraværende pga. sygdom, ferie eller andet tilbyder vi en gæstedagpleje. Såfremt det er muligt tilstræber vi at tilbyde hos en i forvejen kendt dagplejer.

  Hvis det ikke er en mulighed vil en anden gæstedagplejer tilbydes. Vi har særligt fokus og opmærksomhed på tryghed og nærvær – også særligt når dit barn skal et nyt sted hen. Vi går gerne i dialog med forældre om ønske til geografisk placering til gæstedagplejen.

 • Syge børn

  Dit barn må ikke møde i dagplejen, så længe han/hun er syg eller smittebærende.

  Dit barn skal kunne deltage i en normal dags aktiviteter ude og inde.

  Din dagplejer skal have besked, når dit barn ikke kommer i dagpleje.

  Du bliver kontaktet, hvis dit barn bliver sygt hos dagplejeren.

  I Dagplejen forholder vi os ud fra Sundhedsstyrelsens pjece - Smitsomme sygedomme hos børn og unge. Her er der beskrevet hvordan sygdommen smitter, forebyggelse, symptomer, behandling og om hvornår barnet igen må komme i dagpleje.

  Her er link til Sundhedsstyrelsen hvor du kan læse pjecen

  Her kan du læse Vejle kommunes retningslinjer for medicinhåndtering og anbefalinger vedr. sygebørn og panodil 

 • Tavshedspligt

  Tavshedspligten omfatter alle personer som er bosiddende på dagplejerens adresse
  Tavshedspligten vedrører forhold omkring børn og forældre, som dagplejere og andre får kendskab til gennem sit arbejde
  Tavshedspligten skal altid overholdes; det vil sige, at man ikke må drøfte forholdene med familie, venner, andre dagplejere eller udenforstående
  Tavshedspligten gælder ikke kun under ansættelsen, men også efter en eventuel fratrædelse.

 • Forsikringer

  Vejle kommune har ikke en kollektiv forsikring, der dækker dit barn i dagplejen.

  Det er derfor dig selv som forældre, der er ansvarlig for eventuelt at tegne en forsikring der dækker skader, som opstår i den tid dit barn er i dagplejen.

 • Tilladelser

  Samtykke
  Ved barnets start i dagpleje, skal i som forældre udfylde jeres barns stamdata i Aula. Her udfylder i bl.a. om i vil give samtykke til foto, kørsel mm.

  Transport
  For at både dagplejeren og dagplejepædagogen kan have mulighed for at køre med dit barn i arbejdstiden, kræver det samtykke. Det er dog helt frivilligt om du vil give samtykke til dette.

  Kørsel med dit barn skal have et pædagogisk formål eller være i forbindelse med sygdom eller lignende.

  Alle børn skal være fastspændte i sikkerhedsmæssig godkendte autostole.

  Foto
  For at dokumentere dagplejernes arbejde tages der fotos af de hverdagsaktiviteter der foregår i dagligdagen.
  Billederne bliver brugt som dokumentation til pædagogiske læreplaner m.m.
  Forældrene skal, ved barnets start, give samtykke til dette.

 • Medicinhåndtering i dagplejen

  Praksis omkring medicinhåndtering i dagplejen tager udgangspunkt i de overordnede retningslinjer fra sundhedsplejen i Vejle kommune:

  Medicin - Sundhedsplejen (vejle.dk)

  medicinhaandtering-boern-i-dagtilbud.pdf (vejle.dk)

  I dagplejen gælder følgende praksis:
  Når et barn skal have medicin i dagplejen, skal der udfyldes et medicinkort fra forældrene. Dette medicinkort kan forældrene udfylde via en selvbetjeningsløsning på kommunes hjemmeside, eller det kan udleveres i dagplejen. Herpå skal det tydeligt fremgå hvilken lægelig anvisning der ligger omkring medicingivningen til barnet. Det er forælderens ansvar at sikre at alle de rette oplysninger er givet til dagplejen.

  Når en dagplejer skal håndtere en opgave omkring medicingivning til et barn (i en given periode), udleverer dagplejen en medicinboks med lås, hvori medicinen skal opbevares. Medicinen skal altid opbevares sammen med både medicinkort og en medicinseddel, hvorpå dagplejer skal registrere hver gang der gives medicin til barnet, med dosis, dato og klokkeslæt. Dette for at sikre, at dagplejer altid kan dokumentere hvilken medicin hun har givet barnet. Af medicinsedlen skal det også fremgå hvorvidt medicinen helst skal opbevares på køl.

  Både medicinkort og medicinseddel udleveres til dagplejer fra dagplejepædagogen, og der oprettes en sag på barnet i Vejle kommunes journaliserings system.

  Begge sedler opbevares sammen med medicinen hos dagplejer, i den periode hvor det er aktuelt. Når opgaven omkring medicingivning ophører i dagplejen, skal medicinboksen afleveres til dagplejepædagog igen, og medicinsedlerne journaliseres under barnets sag.

  Ved gæstedagpleje
  Den faste dagplejer lægger medicinen og medicinsedlerne samlet i barnets taske og stiller uden for døren til forældre. Det er forældrenes ansvar at få hentet tasken med medicin inden aflevering hos gæstedagplejer, samt at anvise gæstedagplejer hvordan medicinen skal gives. Hvis gæstedagplejer ikke har en medicinboks, skal medicinen og medicinsedlerne blive samlet i tasken, udenfor børnenes rækkevidde.

  Legestue
  Der udleveres medicinbokse til alle legestuer. Heri skal medicin og medicinsedler opbevares samlet, når dagplejer (enten den faste eller gæstedagplejer) er i legestue. Og kun på køl, hvis dette er muligt.

  Kontaktpersoner v. sundhedsplejen omkring medicinhåndtering er:
  Konsulentsundhedsplejersker Inger Marie Larsen: inmla@vejle.dk tlf.: 29 20 35 22 og Birgit Nygaard Hansen: binha@vejle.dk tlf.: 20 34 99 28

 • Hjælp til småbørnsfamilier